Tjänstgöringstid

ANVÄNDARVILLKOR

Denna webbplats och/eller dess mobila webbplatser och appar (härefter "webbplatsen") ägs och drivs av perfectxbe.xyz (härefter "företaget"). Dessa användarvillkor ("användarvillkor") gäller för din användning av denna webbplats. Eventuella köp av produkter eller tjänster som finns tillgängliga via denna webbplats regleras av köpvillkoren ("köpvillkor") på företagets relevanta webbplats, vilket inkorporeras här genom hänvisning. Dessutom regleras din användning av denna webbplats av integritetsmeddelandet, som inkorporeras här genom hänvisning.

På hela webbplatsen avser termerna "vi", "oss" och "vår" företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats, till dig som användare, under förutsättning att du accepterar dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa användarvillkor. Om du inte önskar vara bunden av dessa användarvillkor, vänligen använd inte denna webbplats.

LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR, TILLSAMMANS MED INTEGRITETSMEDDELANDET OCH ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM REFERERAS TILL I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKILJEDOMSAVTALET OCH AVTALET OM AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN SOM BESKRIVS I AVDELNINGEN OM LÖSNING AV TVISTER NEDAN.

Datatillförlitlighet

Du försäkrar att all information, data och andra material som du tillhandahåller på denna webbplats eller till företaget via något annat medel är sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du är ansvarig för att uppdatera och rätta den information du har lämnat på denna webbplats, vid behov.

Integritetsmeddelande

En kopia av integritetsmeddelandet som gäller för insamling, användning, offentliggörande och annan behandling av personlig information på denna webbplats finns på z. Du samtycker till att all personlig information vi erhåller om dig (antingen via denna webbplats, via e-post, telefon eller något annat medel) samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i integritetsmeddelandet.

Licens och webbplatsåtkomst

Allt innehåll som är tillgängligt via denna webbplats (inklusive, utan begränsning, text, design, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara, liksom valet och arrangemanget av dessa) är företagets exklusiva egendom, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer, och skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra tillämpliga lagar.

 Företaget beviljar dig en begränsad licens för att få tillgång till och använda denna webbplats för personligt bruk. Om inte annat anges får du ha tillgång till, kopiera, ladda ned och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du inte ändrar eller tar bort några upphovsrättsliga, varumärkesmässiga eller andra äganderättsliga meddelanden som visas i innehållet. Företaget eller dess licensgivare eller innehållsleverantörer behåller fullständig äganderätt till innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter, och tillhandahåller detta innehåll till dig under en licens som kan återkallas när som helst enligt företagets eget gottfinnande. Företaget förbjuder strikt användningen av något annat innehåll som finns tillgängligt via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till:

Nedladdning, kopiering eller annan användning av innehållet eller webbplatsen i konkurrens med företaget eller till förmån för en annan leverantör eller tredje part.
Cachning, obehörig länkning till webbplatsen eller infogning av något innehåll från webbplatsen.
Modifiering, distribution, överföring, utförande, publicering, uppladdning, licensiering, återskapande av programvara eller försäljning av innehåll, produkter eller tjänster som erhållits från webbplatsen och som du inte har rätt att göra tillgängliga (såsom en annan parts immateriella egendom).
Uppladdning, inlägg eller överföring av material som innehåller datavirus eller annan kod, filer eller programvara avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos en dator.
Användning av hårdvara eller programvara avsedd att i smyg avlyssna eller på annat sätt erhålla information (såsom systemdata eller personlig information) från webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till användning av "scraping" eller andra metoder för datagrävning, robotar eller liknande verktyg för insamling och extrahering av data).
Handling som belastar eller kan belasta (enligt företagets eget gottfinnande) företagets infrastruktur på ett oskäligt eller orimligt sätt, eller som skadar eller stör den korrekta funktionen av vår infrastruktur.

Du är ansvarig för att skaffa tillgång till webbplatsen, och denna tillgång kan innebära avgifter från tredje part (såsom internetleverantör eller kostnader för mobilanvändning). Dessutom måste du tillhandahålla och ansvara för

Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta någons registrering på denna webbplats, ta bort någon från denna webbplats och förbjuda någon att använda denna webbplats av vilken anledning som helst, samt att begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av webbplatsen när som helst utan förvarning. Företaget garanterar varken eller företräder att din användning av innehållet som finns tillgängligt på denna webbplats inte kommer att kränka rättigheterna hos tredje parter som inte är anslutna till företaget. Uppsägning av din åtkomst eller användning kommer inte att avstå från eller påverka någon annan rättighet eller åtgärd som företaget kan vara berättigat till, enligt lag eller rättvisa.

Innehåll som du skickar

Du erkänner att du är ansvarig för eventuellt innehåll som du kan skicka in genom webbplatsen, inklusive lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten, originaliteten och upphovsrätten för sådant innehåll. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera något innehåll på denna webbplats som är konfidentiellt, äganderättsligt, kränkande för integritet eller publicitet, kränker immateriella rättigheter, är olagligt, skadligt, hotfullt, falskt, bedrägligt, förtaligt, ärekränkande, obscen, vulgärt, oanständigt, kränkande, trakasserande, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt, inklusive men inte begränsat till något innehåll som uppmanar till beteende som skulle utgöra ett brott, kränker rättigheterna hos någon part eller på annat sätt ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot gällande lagar.

Du får inte använda en falsk e-postadress eller annan identifierande information, utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller på annat sätt vilseleda beträffande ursprunget till något innehåll.

Med avseende på allt innehåll du lämnar in, postar, laddar upp, publicerar eller på annat sätt gör tillgängligt genom webbplatsen (förutom personlig information, som hanteras i enlighet med integritetsmeddelandet), ger du företaget en evig, oåterkallelig, icke-avslutbar, global, överförbar, avgiftsfri och icke-exklusiv licens att använda, kopiera, distribuera, offentligt visa, modifiera, skapa bearbetade verk och sublicensiera sådant innehåll eller någon del av sådant innehåll i vilket medium som helst. Sådant innehåll kommer inte att betraktas som konfidentiellt. Du försäkrar och intygar härmed att: (i) något innehåll du tillhandahåller inte inkluderar något (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik eller video) som du inte har full rätt att ge företaget en sådan licens till; och (ii) företaget är fritt att utöva sina rättigheter och/eller implementera ditt innehåll om så önskas, utan att erhålla tillstånd eller licens från någon tredje part och utan hänvisning till dig eller någon annan person.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av tredje parter som inte är anslutna till företaget. Dessa länkar tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och som ett ytterligare sätt att få tillgång till informationen som finns där. Vi ansvarar inte för något innehåll, reklam, produkter eller andra material på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Inkludering av länkar till andra webbplatser eller resurser bör inte betraktas som ett godkännande av innehållet på länkade webbplatser eller resurser. Olika villkor och sekretesspolicyer kan gälla för din användning av några länkade webbplatser eller resurser. Företaget ansvarar inte, direkt eller indirekt, för någon skada, förlust eller ansvar som orsakas eller påstås ha orsakats i samband med användning av eller förlitande på något sådant innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på eller via någon sådan länkad webbplats eller resurs.

FRISKRIVNING

UTOM I DEN MÅN SOM ANNARS UTTRYCKLIGEN ANGES I DISSE VILLKORNA ELLER VILLKOREN FÖR TJÄNSTER ELLER VILLKOREN FÖR KÖP OCH I DEN MÅN SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÖR FÖRETAGET INGA FÖRKLARINGAR, GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR OCH ERBJUDER INGA ANDRA FÖRHÅLLANDEN, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE NÅGOT ÄMNE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, ANVÄNDBARHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER OFÖRTRÄNGNING AV NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSERNA ELLER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS GENOM FÖRETAGETS WEBBPLATSER, LIKSOM GARANTIER SOM FÖLJER AV PRESTATIONSFÖRHÅLLANDEN ELLER HANDLINGSFÖRHÅLLANDEN.

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIAL, INFORMATION, TJÄNSTER OCH PRODUKTER PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT". VI RESERVERAR OSS RÄTTEN ATT BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL AV DEN NÄR SOM HELST. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OM ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN SKA VARA OAVBRUTEN ELLER FELEFRI, ATT WEBBPLATSEN SKA VARA SÄKER, ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG SKA VARA VIRUSFRI, ELLER ATT INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN SKA VARA KORREKT, EXAKT, ADEKVAT, ANVÄNDBAR, TIDIG, PÅLITLIG ELLER ANNARS FULLSTÄNDIG. OM DU LADDAR NER INNEHÅLL FRÅN DENNA WEBBPLATS GÖR DU DET PÅ EGEN RISK OCH DISKRETION. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION SOM DU FÅR FRÅN WEBBPLATSEN SKALL SKAPA NÅGON FORM AV GARANTI.

 I VISSA JURISDIKTIONER KAN LAGEN INTE TILLÅTA UNDANTAG FÖR GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KAN INTE GÄLLA DIG.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

DU KÄNNER TILL OCH GODKÄNNER ATT DU SJÄLV BÄR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV SITEN, KOMMUNIKATION MED TREDJE PARTER, OCH FÖRVÄRV OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM FÖRETAGETS SITER. DU KÄNNER TILL OCH GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION DU SKICKAR ELLER MOTTAR UNDER DIN ANVÄNDNING AV SITEN KAN VARA OSÄKER OCH KAN INTERCEPTERAS AV OBEHÖRIGA PARTER. DU KÄNNER TILL OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV SITEN SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT SITEN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG UTAN KOSTNAD. MED DETTA I ÅTANKE, KÄNNER DU TILL OCH GODKÄNNER ATT, I DEN MESTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE KONSUMENTSKYDDSLAG), KOMMER VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTSINNEHAVARE AV INNEHÅLL (”FÖRETAGSPARTERNA”) ATT VARA SKYLDIGA FÖR NÅGOT DIREKT ELLER INDIREKT, PUNITIVT, EXEMPLARISKT, INCIDENTALT, SPECIELLT, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED (1) DENNA SITEN, ELLER NÅGON ANNAN SIDA ELLER RESURS DU HAR ÅTKOMST TILL VIA EN LÄNK FRÅN DENNA SITEN; (2) NÅGON ÅTGÄRD VI VIDTAR ELLER UNDERLÅTER ATT VIDTA SOM ETT RESULTAT AV KOMMUNIKATIONER DU SKICKAR TILL OSS; (3) NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA ELLER KÖPS GENOM FÖRETAGETS SITER, INKLUSIVE SKADOR ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (INKLUSIVE PRODUKTSKADOR); (4) NÅGON FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SITEN ELLER NÅGON INFORMATION, PRODUKT ELLER TJÄNST SOM REKLAMERAS I ELLER SKAFFAS GENOM SITEN; (5) MODIFIERING, BORTTAGNING ELLER RADERING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM SKICKAS ELLER POSTAS PÅ SITEN; ELLER (6) NÅGON ANVÄNDNING AV SITEN, OAVSETT OM DET BASERAS P

DU OCH FÖRETAGET KOMMER ÖVERENS OM ATT ALLA STÄMNINGSÄRENDEN SOM UPPKOMMER I ANSLUTNING TILL SITEN MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT STÄMNINGSGRUNDEN UPPSTÅR, ANNARS ÄR STÄMNINGEN PERMANENT FÖRBIPASSERAD. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INCIDENTALSKADOR KAN HELA ELLER EN DEL AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLA DIG.

Skadeståndsskyldighet

Du ska hålla Företaget skadeslöst från och mot alla böter, påföljder, skadeståndsansvar, förluster och andra skador av vilken art som helst (inklusive advokat- och expertkostnader), som åsamkats Företaget och sådana parter, samt försvara Företaget och sådana parter mot alla anspråk som uppkommer genom (1) ditt brott mot dessa användarvillkor; (2) ditt brott mot Köpvillkoren; (3) bedrägeri du begår, eller din uppsåtliga eller grova försumlighet; eller (4) din överträdelse av tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. Företaget ska ha kontroll över försvaret av eventuella anspråk som denna skadeståndsskyldighet kan tillämpas på, och i alla fall får du inte reglera något anspråk utan föregående skriftligt godkännande från Företaget.

Elektronisk kommunikation

När du använder Siten eller skickar e-postmeddelanden till Företaget, kommunicerar du med Företaget elektroniskt. Du samtycker till att elektroniskt ta emot all kommunikation som rör din användning av denna Site. Företaget kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna Site. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och andra kommunikationer som tillhandahålls till dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade krav på att sådana kommunikationer ska vara skriftliga. Alla meddelanden från Företaget som är avsedda att tas emot av en kund anses vara levererade och giltiga när de skickas till den e-postadress du uppger på någon av Företagets webbplatser.

Inlägg på webbplatsen

Webbplatsen kan ge användarna möjlighet att skicka inlägg på webbplatsen. Företaget har ingen skyldighet att granska något innehåll (inklusive meddelanden) som postas på eller skickas genom webbplatsen av användare och tar inget ansvar för sådant innehåll. Företaget kan, efter eget gottfinnande, övervaka, inte publicera eller ta bort sådant innehåll.

Varumärken och upphovsrätt

Varumärken, logotyper och servicemärken ("Märken") som visas på webbplatsen är Företagets egendom eller ägs av dess licensgivare, innehållsleverantörer eller andra parter. Användare eller några parter som agerar på deras vägnar förbjuds att använda några Märken för något syfte, inklusive men inte begränsat till användning som metataggar på andra sidor eller webbplatser, utan Företagets skriftliga tillstånd eller sådan tredje part som kan äga Märken. Du får inte använda ramar eller använda ramningstekniker eller teknologi för att inkludera något innehåll från webbplatsen utan Företagets uttryckliga skriftliga samtycke. Dessutom får du inte använda något innehåll från webbplatsen i några metataggar eller någon annan "dold text" -teknik eller teknologi utan Företagets uttryckliga skriftliga samtycke. Allt innehåll (inklusive eventuella programvaror) som är tillgängligt på eller via webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra tillämpliga lagar.

Krav på intrång i immateriella rättigheter

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Du informeras härmed om att Företaget har antagit och rimligen genomfört en policy som innebär att webbplatsanvändare som upprepade gånger begår upphovsrättsintrång kan avslutas. Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, eller om dina immateriella rättigheter på annat sätt har kränkts, vänligen tillhandahåll följande information till Företagets upphovsrättsagent (för att vara effektiv måste anmälan vara skriftlig och ges till vår upphovsrättsagent):

en elektronisk eller fysisk signatur från personen som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell rättighet;
en beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade verket eller annan immateriell rättighet som du påstår har blivit kränkt, eller om flera upphovsrättsligt skyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;
identifiering av materialet som påstås vara kränkande eller vara föremål för kränkande aktivitet och som ska tas bort eller tillgång till vilket ska inaktiveras, samt en beskrivning av var materialet som du påstår är kränkande finns på webbplatsen;
din adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-postadress;
en förklaring från dig att du i god tro tror att den ifrågasatta användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
en förklaring från dig, under straff för mened, att informationen ovan i din anmälan är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har auktoriserats att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.
Företagets agent för anmälan om upphovsrättsintrång eller andra immateriella rättighetsintrång kan nås enligt följande:

Via e-post: service@perfectxbe.xyz

Företaget kan uppdatera denna kontaktinformation från tid till annan utan att meddela dig. Vi kommer att publicera den aktuella kontaktinformationen på denna webbplats.

Överlevnad av villkor efter avtalsslut

Trots andra bestämmelser i dessa användarvillkor eller eventuella allmänna rättsprinciper som är i strid därmed, kommer varje bestämmelse i dessa användarvillkor som pålägger eller förutsätter fortsatta åtaganden för en part att överleva upphörandet eller avslutningen av dessa användarvillkor.

Force Majeure

Företaget ska vara befriat från att fullgöra enligt dessa användarvillkor eller köpvillkor i den mån det hindras från eller försenas med att fullgöra, helt eller delvis, till följd av en händelse eller en serie händelser som orsakas av eller uppstår på grund av (1) väderförhållanden eller andra naturfenomen eller naturkatastrofer, (2) krigshandlingar, terrordåd, uppror, upplopp, inre oroligheter eller uppror, (3) karantän eller handelsembargon, (4) arbetskonflikter eller (5) andra orsaker som ligger utanför Företagets rimliga kontroll.

Risk för förlust

De varor som köps via webbplatsen skickas av en tredjepartsfraktör enligt en fraktavtal. Därför övergår risken för förlust och äganderätten till sådana varor till dig när vi överlämnar dem till fraktören.

Tvistlösning

Genom att använda webbplatsen på något sätt ger du ovillkorligt ditt samtycke och godkänner att: (i) alla tvister, kontroverser, skillnader eller krav som uppstår ur eller är relaterade till detta avtal, inklusive existens, giltighet, tolkning, utförande, brott eller upphörande av detta eller något tvist om icke-kontraktsenliga skyldigheter som uppstår ur eller är relaterade till det, ska hänvisas till och slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler i kraft när meddelandet om skiljeförfarandet lämnas in; (ii) lagen för denna skiljeklausul ska vara lagarna i Hongkong Specialadministrativa Regionen i Folkrepubliken Kina ("Hongkong"); (iii) platsen för skiljeförfarandet ska vara Hongkong; (iv) antalet skiljemän ska vara en, som ska utses av Hongkong International Arbitration Centre; och (v) skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

Allmänt

Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor eller köpvillkor anses ogiltiga, ogiltiga eller av någon anledning inte kan genomföras, är parterna överens om att domstolen bör sträva efter att ge verkan åt parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och den ogiltiga villkoren ska anses vara separerbara och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten hos eventuella kvarvarande bestämmelser i dessa användarvillkor eller köpvillkor. Avsnittsrubriker är endast till referens och begränsar inte omfattningen eller innebörden av sådana avsnitt. Dessa användarvillkor eller köpvillkor och förhållandet mellan dig och företaget kommer att styras av lagarna i Hongkong, i den utsträckning det inte står i strid med eller är oförenligt med federal lag, utan hänsyn till dess konflikträttsliga bestämmelser. För alla handlingar som inte omfattas av skiljeförfarande, samtycker vi var och en till att underkasta oss personlig jurisdiktion för en domstol belägen i Hongkong.

Företagets underlåtenhet att agera med avseende på en överträdelse av dessa användarvillkor eller köpvillkor från dig eller andra innebär inte att företaget avstår från rätten att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser. Om något innehåll på denna webbplats eller din användning av webbplatsen strider mot lagarna på den plats där du befinner dig när du får tillgång till den, är webbplatsen inte avsedd för dig, och vi ber dig att inte använda webbplatsen. Du är ansvarig för att informera dig om

Ändringar av dessa användarvillkor

Du erkänner och samtycker till att företaget kan, i sin enskilda bedömning, ändra, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor när som helst och på något sätt, genom att publicera reviderade användarvillkor på webbplatsen. Du får inte ändra dessa användarvillkor under några omständigheter. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera eventuella ändringar vi gör i användarvillkoren. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av användarvillkoren innebär att du accepterar ändringarna.

Tilldelning

Du får inte tilldela dessa användarvillkor eller köpvillkor (eller några rättigheter, förmåner eller skyldigheter enligt dem) genom lag eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från företaget, vilket kan återkallas efter företagets enskilda bedömning. Varje försök till tilldelning som inte uppfyller dessa användarvillkor eller köpvillkor ska vara ogiltigt. Företaget kan tilldela dessa användarvillkor eller köpvillkor, helt eller delvis, till någon tredje part enligt företagets enskilda bedömning.

Hela avtalet och tillåtlighet

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och företaget avseende ämnet härav och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan parterna avseende sådant ämne. För undvikande av tvivel, dessa användarvillkor tillämpas endast i den utsträckning som tillåts enligt lag.

I vissa fall kan både dessa användarvillkor och ett separat dokument som tillhandahåller ytterligare villkor gälla för en tjänst eller produkt som erbjuds via denna webbplats ("Ytterligare villkor"). I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella ytterligare villkor, kommer de ytterligare villkoren att ha företräde om inte de ytterligare villkoren uttryckligen anger annat.

En utskrift av dessa användarvillkor ska vara tillåten i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundas på eller relaterar sig till användningen av denna webbplats i samma utsträckning och under samma förutsättningar som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererades och upprätthölls i tryckt form.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående dessa användarvillkor eller denna webbplats, vänligen kontakta juridiska avdelningen på perfectxbe.xyz via e-post på service@perfectxbe.xyz.

GIXTREND LIMITED
338 EUSTON ROAD,LONDON,ENGLAND NW1 3BT